داستان کوتاه tag:http://daastaanak.mihanblog.com 2018-01-19T11:23:19+01:00 mihanblog.com پاورپوینت معرفی برخی گیاهان 2017-10-04T06:15:43+01:00 2017-10-04T06:15:43+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/38 صد سو *       علف باغ*       زبان در قفا*       پنجه انگشتی*       شانه سر*       فرفیون*       آفتاب پرست*       غربیلک*       خیارک*       جارو*       چ


*       علف باغ

*       زبان در قفا

*       پنجه انگشتی

*       شانه سر

*       فرفیون

*       آفتاب پرست

*       غربیلک

*       خیارک

*       جارو

*       چچم

*       خلر

*       دیزسیانج

*       شیر پنیر

*       گنگر خوراکی

*       شاه افسر زرد

*       پونه

*       گل جالیز

*       آجیل مزرعه

*       نی

 پاورپوینت کشاورزی - معرفی برخی گیاهان , ایار سلام زرد علف باغ زبان در قفا پنجه انگشتی شانه سر فرفیون آفتاب پرست ,غربیلک خیارک جارو چچم خلر دیزسیانج شیر پنیر گنگر خوراکی شاه افسر زرد پونه گل جالیز آجیل مزرعه نی

]]>
گرگ و میش 2017-02-15T06:22:51+01:00 2017-02-15T06:22:51+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/37 صد سو گرگ و میش غروب بود. حسابی حوصلم سر رفته بود. از تنهایی کوه حسابی دلتنگ بودم. همینجور بی هوا لاندرورو روشن کردم تا یه سر به روستای پایین دست بزنم. اولین پیچ جاده خاکی رو که پیچیدم با ترسناک ترین صحنه زندگیم روبه رو شدم. یه گله بیست تایی گوسفند داشتن می چریدن بینشون هم چهار پنج تا گرگ می لولیدن بدون اینکه قصد حمله یا کشتن گوسفندا رو داشته باشن ...
گرگ و میش غروب بود. حسابی حوصلم سر رفته بود. از تنهایی کوه حسابی دلتنگ بودم. همینجور بی هوا لاندرورو روشن کردم تا یه سر به روستای پایین دست بزنم. اولین پیچ جاده خاکی رو که پیچیدم با ترسناک ترین صحنه زندگیم روبه رو شدم. یه گله بیست تایی گوسفند داشتن می چریدن بینشون هم چهار پنج تا گرگ می لولیدن بدون اینکه قصد حمله یا کشتن گوسفندا رو داشته باشن ...
]]>
عشق 2017-02-07T18:43:25+01:00 2017-02-07T18:43:25+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/36 صد سو امیدوارم تو عروسیت بارون بیاد.همونجور که همیشه دوست داشتی ...
امیدوارم تو عروسیت بارون بیاد.
همونجور که همیشه دوست داشتی ...
]]>
اردیبهشت ماه جلالی 2016-12-20T03:56:33+01:00 2016-12-20T03:56:33+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/35 صد سو در یک روز اردیبهشتی فراموش نشدنی، کیف خود را زیر بغل زدم و چست و چابک به سمت مدرسه روان شدم. توی راه بوی عطر گل های محمدی و شکوفه درختان حالت سرخوشی به من می داد که از وصف خارج بود. از راه تپه کنار ده که به مدرسه ختم می شد از زیر سایه درختان لی لی کنان می رفتم و می رفتم. گویی که هیچوقت نمی خواستم این راه به پایان برسد. هنوز هم پس از سال ها شیرینی آن روز اردیبهشتی وجودم را سرشار می کند. 

در یک روز اردیبهشتی فراموش نشدنی، کیف خود را زیر بغل زدم و چست و چابک به سمت مدرسه روان شدم. توی راه بوی عطر گل های محمدی و شکوفه درختان حالت سرخوشی به من می داد که از وصف خارج بود. از راه تپه کنار ده که به مدرسه ختم می شد از زیر سایه درختان لی لی کنان می رفتم و می رفتم. گویی که هیچوقت نمی خواستم این راه به پایان برسد. هنوز هم پس از سال ها شیرینی آن روز اردیبهشتی وجودم را سرشار می کند. 
]]>
اندکی حماقت 2016-12-17T07:39:57+01:00 2016-12-17T07:39:57+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/34 صد سو مواد لازم برای خراب کردن هر چیز :اندکی حماقت

مواد لازم برای خراب کردن هر چیز :


اندکی حماقت
]]>
زنان متجاوز 2016-12-13T05:05:04+01:00 2016-12-13T05:05:04+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/33 صد سو چرا زنان با وجود رنجش از تجاوز های مختلف مردان، هنوز نتوانسته اند پسرهای غیر متجاوزگر به حقوق خود تربیت کنند؟چرا زنان با وجود رنجش از تجاوز های مختلف مردان، هنوز نتوانسته اند پسرهای غیر متجاوزگر به حقوق خود تربیت کنند؟


]]>
چند روز تنهایی 2016-12-10T09:48:13+01:00 2016-12-10T09:48:13+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/32 صد سو چند وقتیه همش فکر می کنم که وسایل توو خونه جابجا می شن. هر جور با خودم کلنجار میرم که من کی اینو اینجا گذاشتم، کی اونو اونجا به نتیجه ای نرسیدم. بالاخره امروز تصمیم گرفتم چند تا چیزو جای مختلف بذارم و یادداشت کنم که چیو کجا گذاشتم. حالا که دارم بر می گردم خونه ترس تمام وجودمو فرا گرفته. شاید اصلا بر نگردم ...

چند وقتیه همش فکر می کنم که وسایل توو خونه جابجا می شن. هر جور با خودم کلنجار میرم که من کی اینو اینجا گذاشتم، کی اونو اونجا به نتیجه ای نرسیدم. بالاخره امروز تصمیم گرفتم چند تا چیزو جای مختلف بذارم و یادداشت کنم که چیو کجا گذاشتم. حالا که دارم بر می گردم خونه ترس تمام وجودمو فرا گرفته. شاید اصلا بر نگردم ...
]]>
داستان های قاطی پاتی 2016-12-10T09:43:55+01:00 2016-12-10T09:43:55+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/31 صد سو کودک کارآسمان آبیفرزند طلاقماه کاملمعلول ناتوانشب تاریکسقط جنینآبی دریانبش قبرروز روشنحماقت محضاسب نجیبگوشت خامجنگل انبوهخورشید تابانزلزله ویرانگررود پرخروشتصادف مرگبار

کودک کار
آسمان آبی
فرزند طلاق
ماه کامل
معلول ناتوان
شب تاریک
سقط جنین
آبی دریا
نبش قبر
روز روشن
حماقت محض
اسب نجیب
گوشت خام
جنگل انبوه
خورشید تابان
زلزله ویرانگر
رود پرخروش
تصادف مرگبار

]]>
ماه 2016-12-06T04:45:13+01:00 2016-12-06T04:45:13+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/30 صد سو ماه کامل، بیابان خالیماه کامل، دریای آرامماه کامل، کوه عریانماه کامل، تک درخت تنهاماه کامل، من تنها

ماه کامل، بیابان خالی
ماه کامل، دریای آرام
ماه کامل، کوه عریان
ماه کامل، تک درخت تنها
ماه کامل، من تنها
]]>
گندم 2016-12-06T04:40:40+01:00 2016-12-06T04:40:40+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/29 صد سو هر چه می کشیم از همین گندمه!

هر چه می کشیم از همین گندمه!
]]>
نسل های متجاوز 2016-12-06T04:34:28+01:00 2016-12-06T04:34:28+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/28 صد سو  تجاوزهای بی شمار جنگویان در طول دوران های مختلف به زنان و دختران ملل مغلوب، نسل هایی از جنس تجاوز را در طی دوران ها در انداخت. شاید بتوان رگه هایی از این نسل ها و یا ترکیب آنها با سایر نسل ها در زندگی امروزه هم به چشم دید. 
 تجاوزهای بی شمار جنگویان در طول دوران های مختلف به زنان و دختران ملل مغلوب، نسل هایی از جنس تجاوز را در طی دوران ها در انداخت. شاید بتوان رگه هایی از این نسل ها و یا ترکیب آنها با سایر نسل ها در زندگی امروزه هم به چشم دید. ]]>
خودتی 2016-12-03T04:45:05+01:00 2016-12-03T04:45:05+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/27 صد سو خودتی ...

خودتی ...
]]>
یک داستان قدیمی 2016-11-23T06:27:30+01:00 2016-11-23T06:27:30+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/25 صد سو حالا ما تلفن نداریم، شما نباید یک زنگ بزنی!


حالا ما تلفن نداریم، شما نباید یک زنگ بزنی!
]]>
دیو 2016-11-23T02:13:08+01:00 2016-11-23T02:13:08+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/24 صد سو همیشه پستوی روز غروب حیاط خونه خوشه چین محل مرموزی بود. همه اهالی روستا اعتقاد داشتند که اونجا یک دیو در حال خواب هزار ساله خودشه و هیچکس جرات نمی کرد به اونجا نزدیک بشه. تا اینکه خوشه چین با مردم شرط بست که بره اونجا و به اونها ثابت کنه که دیوی در کار نیست. روز قرار همه جمع شدند و خوشه چین با اعتماد به نفس داخل پستو رفت و دیگه هیچوقت برنگشت.


همیشه پستوی روز غروب حیاط خونه خوشه چین محل مرموزی بود. همه اهالی روستا اعتقاد داشتند که اونجا یک دیو در حال خواب هزار ساله خودشه و هیچکس جرات نمی کرد به اونجا نزدیک بشه. تا اینکه خوشه چین با مردم شرط بست که بره اونجا و به اونها ثابت کنه که دیوی در کار نیست. روز قرار همه جمع شدند و خوشه چین با اعتماد به نفس داخل پستو رفت و دیگه هیچوقت برنگشت.
]]>
طالع تولد 2016-11-22T11:04:47+01:00 2016-11-22T11:04:47+01:00 tag:http://daastaanak.mihanblog.com/post/23 صد سو شازده کوچولو از گل سرخ پرسید چرا همیشه طالع تولد گرفته میشه در حالی که ما خیلی قبل تر از اوون شکل گرفتیم؟گل سرخ هم در جواب ترجیح داد که همچنان حموم آفتاب بگیره.


شازده کوچولو از گل سرخ پرسید چرا همیشه طالع تولد گرفته میشه در حالی که ما خیلی قبل تر از اوون شکل گرفتیم؟

گل سرخ هم در جواب ترجیح داد که همچنان حموم آفتاب بگیره.

]]>