داستان کوتاه http://daastaanak.mihanblog.com 2018-05-26T01:38:10+01:00 text/html 2017-10-04T06:15:43+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو پاورپوینت معرفی برخی گیاهان http://daastaanak.mihanblog.com/post/38 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><br></p><br><div style="transition: all 0.3s linear; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>علف باغ</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>زبان در قفا</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>پنجه انگشتی</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>شانه سر</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>فرفیون</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>آفتاب پرست</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>غربیلک</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>خیارک</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>جارو</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>چچم</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>خلر</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>دیزسیانج</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>شیر پنیر</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>گنگر خوراکی</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>شاه افسر زرد</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>پونه</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>گل جالیز</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>آجیل مزرعه</strong><strong></strong></p><p><strong>*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>نی</strong><strong></strong></p><p><strong></strong></p></div><div class="buy clear buy2" style="transition: all 0.3s linear; text-align: center; padding: 10px 0px; line-height: 25px; clear: both; margin: 10px auto; max-width: 55%; border-radius: 5px; background-color: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(235, 230, 230); font-family: Tahoma;"><p class="money" style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: rgb(22, 138, 126);"><br></p><p style=""><a href="http://sadsoo.sidonline.ir/product-20773-PowerPoint-Farming--Introducing-some-plants.aspx" target="" title="" style=""><font size="6"><b>دانلود</b></font></a></p></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-پاورپوینت-کشاورزی--معرفی-برخی-گیاهان.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">پاورپوینت کشاورزی - معرفی برخی گیاهان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-ایار-سلام-زرد.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">ایار سلام زرد&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-علف-باغ.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">علف باغ&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-زبان-در-قفا.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">زبان در قفا&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-پنجه-انگشتی.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">پنجه انگشتی&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-شانه-سر.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">شانه سر&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-فرفیون.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">فرفیون&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-آفتاب-پرست.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">آفتاب پرست&nbsp;</a>,<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-غربیلک.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">غربیلک&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-خیارک.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">خیارک&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-جارو.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">جارو&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-چچم.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">چچم&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-خلر.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">خلر&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-دیزسیانج.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">دیزسیانج&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-شیر-پنیر.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">شیر پنیر&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-گنگر-خوراکی.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">گنگر خوراکی&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-شاه-افسر-زرد.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">شاه افسر زرد&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-پونه.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">پونه&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-گل-جالیز.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">گل جالیز&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-آجیل-مزرعه.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">آجیل مزرعه&nbsp;</a>,&nbsp;<a href="http://sadsoo.sidonline.ir/tag-نی.aspx" style="transition: all 0.3s linear; cursor: pointer; color: rgb(0, 110, 188); text-decoration-line: none;">نی</a></p> text/html 2017-02-15T06:22:51+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو گرگ و میش http://daastaanak.mihanblog.com/post/37 <div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گرگ و میش&nbsp;غروب بود. حسابی حوصلم سر رفته بود. از تنهایی کوه حسابی دلتنگ بودم. همینجور بی هوا لاندرورو روشن کردم تا یه سر به روستای پایین دست بزنم. اولین پیچ جاده خاکی رو که پیچیدم با ترسناک ترین صحنه زندگیم روبه رو شدم. یه گله بیست تایی گوسفند داشتن می چریدن بینشون هم چهار پنج تا گرگ می لولیدن بدون اینکه قصد حمله یا کشتن گوسفندا رو داشته باشن ...</font></div> text/html 2017-02-07T18:43:25+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو عشق http://daastaanak.mihanblog.com/post/36 <div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight">امیدوارم تو عروسیت بارون بیاد.</font><div><font face="Mihan-IransansLight">همونجور که همیشه دوست داشتی ...</font></div> text/html 2016-12-20T03:56:33+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو اردیبهشت ماه جلالی http://daastaanak.mihanblog.com/post/35 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در یک روز اردیبهشتی فراموش نشدنی، کیف خود را زیر بغل زدم و چست و چابک به سمت مدرسه روان شدم. توی راه بوی عطر گل های محمدی و شکوفه درختان حالت سرخوشی به من می داد که از وصف خارج بود. از راه تپه کنار ده که به مدرسه ختم می شد از زیر سایه درختان لی لی کنان می رفتم و می رفتم. گویی که هیچوقت نمی خواستم این راه به پایان برسد. هنوز هم پس از سال ها شیرینی آن روز اردیبهشتی وجودم را سرشار می کند.&nbsp;</font></div> text/html 2016-12-17T07:39:57+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو اندکی حماقت http://daastaanak.mihanblog.com/post/34 <div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مواد لازم برای خراب کردن هر چیز :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اندکی حماقت</font></div> text/html 2016-12-13T05:05:04+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو زنان متجاوز http://daastaanak.mihanblog.com/post/33 <div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چرا زنان با وجود رنجش از تجاوز های مختلف مردان، هنوز نتوانسته اند پسرهای غیر متجاوزگر به حقوق خود تربیت کنند؟</font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2016-12-10T09:48:13+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو چند روز تنهایی http://daastaanak.mihanblog.com/post/32 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">چند وقتیه همش فکر می کنم که وسایل توو خونه جابجا می شن. هر جور با خودم کلنجار میرم که من کی اینو اینجا گذاشتم، کی اونو اونجا به نتیجه ای نرسیدم. بالاخره امروز تصمیم گرفتم چند تا چیزو جای مختلف بذارم و یادداشت کنم که چیو کجا گذاشتم. حالا که دارم بر می گردم خونه ترس تمام وجودمو فرا گرفته. شاید اصلا بر نگردم ...</font></div> text/html 2016-12-10T09:43:55+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو داستان های قاطی پاتی http://daastaanak.mihanblog.com/post/31 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">کودک کار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آسمان آبی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فرزند طلاق</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ماه کامل</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">معلول ناتوان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شب تاریک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سقط جنین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آبی دریا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نبش قبر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">روز روشن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حماقت محض</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اسب نجیب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گوشت خام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جنگل انبوه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خورشید تابان</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">زلزله ویرانگر</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">رود پرخروش</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">تصادف مرگبار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2016-12-06T04:45:13+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو ماه http://daastaanak.mihanblog.com/post/30 <div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>ماه کامل، بیابان خالی</font><div><font face="Mihan-Iransans">ماه کامل، دریای آرام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ماه کامل، کوه عریان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ماه کامل، تک درخت تنها</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ماه کامل، من تنها</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div><br></div></div> text/html 2016-12-06T04:40:40+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو گندم http://daastaanak.mihanblog.com/post/29 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">هر چه می کشیم از همین گندمه!</font></div> text/html 2016-12-06T04:34:28+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو نسل های متجاوز http://daastaanak.mihanblog.com/post/28 <div><br></div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;تجاوزهای بی شمار جنگویان در طول دوران های مختلف به زنان و دختران ملل مغلوب، نسل هایی از جنس تجاوز را در طی دوران ها در انداخت. شاید بتوان رگه هایی از این نسل ها و یا ترکیب آنها با سایر نسل ها در زندگی امروزه هم به چشم دید.&nbsp;</font> text/html 2016-12-03T04:45:05+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو خودتی http://daastaanak.mihanblog.com/post/27 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">خودتی ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2016-11-23T06:27:30+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو یک داستان قدیمی http://daastaanak.mihanblog.com/post/25 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حالا ما تلفن نداریم، شما نباید یک زنگ بزنی!</font></div> text/html 2016-11-23T02:13:08+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو دیو http://daastaanak.mihanblog.com/post/24 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همیشه پستوی روز غروب حیاط خونه خوشه چین محل مرموزی بود. همه اهالی روستا اعتقاد داشتند که اونجا یک دیو در حال خواب هزار ساله خودشه و هیچکس جرات نمی کرد به اونجا نزدیک بشه. تا اینکه خوشه چین با مردم شرط بست که بره اونجا و به اونها ثابت کنه که دیوی در کار نیست. روز قرار همه جمع شدند و خوشه چین با اعتماد به نفس داخل پستو رفت و دیگه هیچوقت برنگشت.</font></div> text/html 2016-11-22T11:04:47+01:00 daastaanak.mihanblog.com صد سو طالع تولد http://daastaanak.mihanblog.com/post/23 <div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شازده کوچولو از گل سرخ پرسید چرا همیشه طالع تولد گرفته میشه در حالی که ما خیلی قبل تر از اوون شکل گرفتیم؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گل سرخ هم در جواب ترجیح داد که همچنان حموم آفتاب بگیره.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>